mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

น้ำมันนวดสมุนไพร ( น้ำมันมะแตก )

Celastrus paniculata Willd.

มะแตก (Ma-taek)

(Ma-taek) Celastrus paniculata Willd.
สินค้า OTOP ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
สินค้าวางจำหน่ายที่โครงการหลวงห้วยเป้า
สนใจติดต่อ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 080-6780861
หรือเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053-045120
เป็นพืชสมุนไพรสกัดจากเมล็ดมะแตก น้ำมันจากเมล็ดมะแตก
สามารถบรรเทาอาการเหน็บชา , ปวดข้อ ,
ไขข้ออักเสบ , ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ , ปวดบวม ,
เคล็ดขัดยอก , และแมลงสัตว์กัดต่อย

สมุนไพรมะแตก

• • มะแตกหรือกระทงลาย
มีชื่อวิทยาศาสตร์ Celastrus paniculata Willd.
จัดอยู่ในวงศ์ Celastraceae. เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่
ใบเดี่ยวรูปใหญ่ เรียงสลับห่างๆ ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง
มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ซึ่งมักจะแยกต้นกัน ผลค่อนข้างกลม
เมื่อแก่มีสีเหลือง ผลส่วยใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ห้อง เยื่อหุ้มเมล็ตมีสีแดง
มักพบในพื้นที่โล่งตามป่าผลัดใบและป่าละเมาะ

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

ข้อมูลงานวิจัย

• • น้ำมันจากเมล็ตสามารถรักษาโรคเหน็บชา
(Vittamin B1 deficiency disease.)
โดยใช้ 10-15 หยดทุกวัน นอกจากนี้สามารถบรรเทาอาการ
ข้ออักเสบปวดข้อ อัมพาตและแผลกดทับ
น้ำมันจากเมล็ดมีรสขม ก่อให้เกิดควมร้อน สามารถนำมาใช้กระตุ้น
ระบบกล้ามเนื้อร่วมกับระบบประสาท ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
และความจำให้ดีขึ้น โดยใช้น้ำมันมะแตกร่วมกับกำยาน
กานพลู และดอกจันทร์

สินค้า OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น

• • สมาชิกชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำน้ำมันมะแตก
และพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
เคล็ดขัดยอกจำนวน 15 ชนิด เช่น หญ้าเอ็นยืด, พลับพลึง, พญายอ,
สะพานก๊น, และไพร, เป็นต้น นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ
ได้แก่น้ำมันนวดและยาหม่อง สำหรับใช้ทาถูนวดบริเวณกล้ามน้ำ
หรือผิวหนังที่ต้องการ เพื่อบรรเทาอาการเหน็บชา,
ปวดข้อ, ไขข้ออักเสบ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดบวม,
เคล็ดขัดยอกทาถูบริเวณเคล็ด, และแมลงสัตว์กัดต่อย
• • การทดสอบความเป็นพิษของน้ำมันมะแตก
พบว่าไม่มีความเป็นพิษแบบเฉียบพลันในหนูขาว
และน้ำมันสามารถเก็บได้นาน 2 ปี
ถ้าเก็บไว้ในอุนหถูมิต่ำและไม่มีแสง

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก สมุนไพรมะแตก

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง

logoเทศบาล       logoสสส       สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง


UP TO TOP