mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

การเลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงไก่ hot.gif

งานส่งเสริมอาชีพ. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ฟาร์มตัวอย่างงานส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงหมูหลุม

เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงไก่

ตั้งอยู่ที่ โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า

ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053045120-2 ทุกวัน


UP TO TOP