mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

การเลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงไก่

งานส่งเสริมอาชีพ. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ฟาร์มตัวอย่างงานส่งเสริมอาชีพ

การเลี้ยงหมูหลุม , เลี้ยงเป็ด , เลี้ยงไก่

ตั้งอยู่ที่ โครงการหลวงห้วยเป้า

หมู่ 1 บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทต.ทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 053045120-2 ทุกวัน

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่ เลี้ยงหมูหลุม-เป็ดไก่

สนับสนุนโดย

• เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง

logoเทศบาล       logoสสส       สถาบันวิจัย


UP TO TOP