mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

การเลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงไก่ hot.gif

งานส่งเสริมอาชีพ. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ฟาร์มตัวอย่างงานส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงหมูหลุม

เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงไก่

ตั้งอยู่ที่ โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า

ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053045120-2 ทุกวัน


UP TO TOP