mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ผู้ใหญ่บ้าน • ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลทุ่งข้าวพวง

      กรุณาเลือกเมนู : ผู้ใหญ่บ้าน , บุคคลสำคัญ    

               
กำนันตำบลทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายประเทือง ประทุม

นายประเทือง ประทุม

กำนันตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 091-0794871


หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายเติง ขัตหลง

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเป้า

โทรศัพท์ 089-8509940


นายจันทร์เจริญ ใจเมือง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 085-7131372

นายอดุลย์ แสนสำราญ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 081-3862758

นายประดิษฐ์ ทาชัย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ -

หมู่ 2 บ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

-

นายอินทร บุญยศ

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ก๋อน

โทรศัพท์ 099-6123208


วรนันท์ หนูคำ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ -

นายสายชล สุนทร

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ —

นายอุเทน ไอ่จาง

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

โทรศัพท์ -

หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายประเทือง ประทุม

นายประเทือง ประทุม

กำนันตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 091-0794871


นายสมจิตร ไชยวุฒิ

สารวัตรกำนัน

โทรศัพท์ 082-1891837

นายทองสุข วงค์จันทร์มา

แพทย์ประจำตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 084-3668331

นางราตรี มณีจันทร์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 081-1120035

นายวัลลพ เดชชะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 081-9525223

นายอุทัย ชัยสุภา

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

โทรศัพท์ 085-7233929

หมู่ 4 บ้านแม่จา ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายคาชิต อะเต๋า

นายคาชิต อะเต๋า

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่จา

โทรศัพท์ 095-4268687


นางพวงพะยอม วงค์ไชย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 085-6531810

นายธีรภัทร์ จะอื่อ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 091-4862341

นายวินัย เชื้อชาติสิงห์ขร

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

โทรศัพท์ 080-1356469

หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายนคร บุญกองรัตน์

นายนคร บุญกองรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทรายขาว

โทรศัพท์ 081-9615611


นายอุเทน ปิ่นแก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ —

นายจรรยา มณีเรืองแสงทอง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 084-8306679

นายเสาแก้ว ณ ลำพูน

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

โทรศัพท์ —

หมู่ 6 บ้านขุนคอง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายไตรภพ เลิศวรพล

นายไตรภพ เลิศวรพล

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขุนคอง

โทรศัพท์ 097-9472656


นายวิรัตน์ เลาหมี่

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 090-7618699

นางสาวชุติกาญจน์ ชนาสิทธิกุล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 080-1308515

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

โทรศัพท์ —

หมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นางสุจิรา แสงปัน

นางสุจิรา แสงปัน

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตีนตั่ง

โทรศัพท์ 093-2421759


นายศรีวรรณ์ วิสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 085-6535108

นางบัวรวย ขาวฉลาด

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โทรศัพท์ 081-0332443

นายเรืองศักดิ์ แก้วใส

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

โทรศัพท์ 082-1952088

พิมพ์คำค้นหา บุคคลสำคัญ :

ลำดับ รายชื่อ ที่อยู่ ความเชี่ยวชาญ

โทรศัพท์

1 นางดวงงา ณ ไชยวงค์ หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

2 นายทอง ทุนมิ่ง หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ งานจักสาน/การสานฝักมีด

-

3 นางใหม่ ผิวนวล หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทำขันผูกมือ/วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน

-

4

นายคำบาง ทิศทา

หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ศิลปวัฒนธรรม/ดนตรีพื้นเมือง

-

5 นายปั๋น สุรินทร์ หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้นำการทำพิธีกรรมภายในหมู่บ้าน

-

6 นางขจร ท้าวแก้ว หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัฒนธรรมประเพณี

-

7 นายอุดร ศรีสม หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ งานเครื่องปั้นดินเผา

-

8 นายสมพงษ์ หอประหลาด หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศิลปะวัฒนธรรม/ดนตรีพื้นเมือง

-

9 นายวิเชียร กรองทอง หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จักสาน

-

10 นายทา จูมปี หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ช่างแกะสลัก

-

11 นายอินทร์ ตันนิล หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร/สืบชะตา

-

12 นายเฮือน เรือนแก้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร/หมอเป่า

-

13 นายอุดร สุนันท์ หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอเป่า/หมอสมุนไพร

-

14 นายบุญยงค์ สุนันท์คำ หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสืบชะตาเรียกขวัญ

-

15 นายบุญส่ง เกษม หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทำเครื่องสืบชะตาเรียกขวัญ

-

16 นายอุ่นเรือน ใจแดง หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดนตรีพื้นเมือง/วัฒนธรรม

-

17 นายย่ายิงปะ ฉินดี หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร/หมอกระดูก (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)

-

18 นายสีโบ แสนต่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ช่างตีมีด บ้านแม่จา (หย่อมบ้านปางเบาะ)

-

19 นางบัวลอย ปัญญารัก หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร/ทำขันผูกมือ

-

20 นางหงส์ ติ๊บมา หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร/ทำขันผูกมือ

-

21 นายสมบัติ กิตติทรัพย์ หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จักสาน(ไม้กวาด)

-

22 นายอินซุม นันต๊ะ หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน

-

23 นายธนดล ชัยธนกิจ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไวยาวัจกร/ผู้ประกอบพิธีกรรม

-

24 นางงามะ เลายี่ปา หมู่ 6 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร

-

25 นายวิชัย แซ่หลี หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้ทำพิธีกรรมท้องถิ่น/หมอเป่า

-

26 นายเอนก กันทะวงค์ หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้ทำพิธีกรรมท้องถิ่น/หมอเป่า

-

27 นางแก้ว พรหมเสน หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ งานประฝีมือ/ขันผูกมือ/อุปกรณ์สำหรับทำพิธีกรรมต่างๆ

-

28 นายโสภณ ท้าวแก้ว หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหวาย

-

29 นายระเบียบ ขาวคม หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รักษาการผู้อำนายการโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน

-

30 นางพรพิมล  ขุนน้ำ หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๋อน

-

31 นายศรีโทน ขัตหลง หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูโรงเรียนแกน้อยศึกษา

-

32 นายประสงค์ สวาสดิ์ หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูเกษียณราชการ

-

33 นายไพโรจน์ ท้าวแก้ว หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูโรงเรียนบ้านปางมะเยา

-

34 นางพูนศรี   ประภาพรหม หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

-

35 นางสาวธิดาวัลย์ บุญเกตุ หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

-

36 นางแวว ไชยมงคล หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูผู้ดูแลเด็กสอนเด็กก่อนวัยเรียน/ปฐมวัย

-

37 นายสมบูรณ์  กริฑ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูโรงเรียนอรุโณทัย

-

38 นายอุดมศักดิ์ วงศ์ศรี หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูเกษียณราชการ

-

39 นางพัชรินทร์ จันทร์แก้ว หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูผู้ช่วย

-

40 นางดารณี  วงค์ศรี หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูโรงเรียนบ้านแม่กอน

-

41 นายชน เสาร์คำ หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร

-

42 นายสิงห์คำ นารายณ์ หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร

-

43 นายอ่อน สรวยงาม หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอสมุนไพร

-

44 นายถา ปรรดา หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอเป่า/สมุนไพร

-

45 นายอินทร์ไทย   ไชยวุฒิ หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอดิน

-

46 นายวรรณชัย ชัยชนะ หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอดิน/ประธานกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแฝก

-

47 นายทองดี ศรีวิชัย หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอดิน

-

48 นายอิด เหมาชิติ หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หมอดิน

-

49 นางอมรรัตน์ แก้วพนัส หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประธาน อสม. บ้านหัวยเป้า

-

50 นางกอบแก้ว โพธิตา หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประธาน อสม. บ้านแม่ก๋อน

064-3289659

51 นางนภา เกตุบุญเรือง หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประธานอาสาสมัคสาธารณสุขตำบลทุ่งข้าวพวง

082-1967236

52 นายคำหล้า การะหงษ์ หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แพทย์ประจำตำบล

-

53 นางดวงเดือน ขันตี หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประธาน อสม. บ้านแม่จา

081-7842652

54 นางวรัญญา  คำมูล หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประธาน อสม. บ้านห้วยทรายขาว

085-7221569

55 นางวิจิตร แสงธรรมสุริยะ หมู่ 6 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้าน รองประธานชมรม อสม.ระดับตำบลเหรัญญิก ชมรม อสม.ระดับอำเภอ

-

56 นางอัมพร ทองมงคล หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้าน

081-1697958

57 พรครูปิยธรรมบัณฑิต หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าอาวาส เป็นพระนักพัฒนา วิทยากรบรรยายธรรม

-

58 พระวิชัย สุวิโร หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าอาวาส เป็นพระนักพัฒนา วิทยากรบรรยายธรรม

-

59 พระพรหม พรหมโชโต หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพระนักพัฒนา วิทยากรบรรยายธรรม

-

60 พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าอาวาส เป็นพระนักพัฒนา วิทยากรบรรยายธรรม

-

61 นายโยสิยะ แลแม หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ครูสอนศาสนา

-

62 พระชัยยศ สุกิจโต หมู่ 6 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพระนักพัฒนา วิทยากรบรรยายธรรม

-

63 พระสมชาย หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพระนักพัฒนา วิทยากรบรรยายธรรม

-UP TO TOP