mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล สถิติบ้าน - ประชากร จากทะเบียนบ้าน ตำบลทุ่งข้าวพวง

ข้อมูล : มกราคม พ.ศ. 2566

หมู่

หมู่บ้าน

สถิติบ้าน

ชาย

หญิง

ชาย + หญิง

0
#
1
2
2
4
1
บ้านห้วยเป้า
461
1,203
1,050
2,253
2
บ้านแม่กอน
519
776
721
1,497
3
บ้านทุ่งข้าวพวง
608
1,246
1,345
2,591
4
บ้านแม่จา
656
1,016
989
2,005
5
บ้านห้วยทรายขาว
410
663
648
1,311
6
บ้านขุนคอง
349
554
602
1,156
7
บ้านห้วยตีนตั่ง
106

119

122
241
รวม
3,110 หลัง
ชาย 5,579 คน
หญิง 5,479 คน
รวม 11,058 คน


UP TO TOP