mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

» E-Service
(01) » ลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (02) » ลงทะเบียน รับเงินเบี้ยความพิการ
(03) » ลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (04) » ลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

E-Service : ลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

*******

UP TO TOP