mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง •

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง บ.ทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง พิกัด Lat Long : 19.5454 , 98.9700

บ.ทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ทล.1178 กม.ที่ 14)

เชิญสักการะบูชาพระธาตุ , ชมพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ,

สถานที่ตั้งอยู่บนดอยสูงสามารถ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบ้านทุ่งข้าวพวง

บรรยากาศเป็นธรรมชาติ น่าพักผ่อน

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่งทุ่งข้าวพวง วัดพระธาตุดอยมอญจิ่งเชียงดาว วัดพระธาตุดอยมอญจิ่งเชียงดาว

• การเดินทางจาก อ.เชียงดาว (ที่ว่าการอำเภอ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 107

ถึงทางแยกเมืองงาย ให้แยกมาทาง ทางหลวง 1178 จนถึง บ.ทุ่งข้าวพวง (ทล.1178 กม.14)

ดอยมอญจิ่ง จะมีทางแยก ทางหลวง 1178 กม.ที่ 14 เข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร

รวมระยะทางจาก อ.เชียงดาว (ที่ว่าการอำเภอ) ถึงดอยมอญจิ่งระยะทาง 23.5 กิโลเมตร

• เส้นทางวัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 053-045120-2 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวัน

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่งเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่งเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

แผนที่วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง วัดพระธาตุดอยมอญจิ่งเชียงดาวทุ่งข้าวพวง

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่งเชียงดาว วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง