mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• ถ้ำเชียงดาว •

ถ้ำเชียงดาว บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ถ้ำเชียงดาว

• • • ถ้ำเชียงดาว หมู่บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พิกัด Lat Long : 19.3945 , 98.9285
ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อย
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม
มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำ ไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ
รวมกันเป็นสระน้ำหน้าถ้ำ
มีปลาหน้าถ้ำ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
• ถ้ำพระนอน ยาว 360 ม.
• ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.
• ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม.
ถ้ำแรกจะเป็นถ้ำพระนอน ต้องเสียค่าบำรุงไฟฟ้า 20 บาท
หากต้องการชมถ้ำอื่นๆ มีไกด์ชาวบ้านนำทาง
ต้องเสียค่าไกด์ 100 บาท เหมาจ่ายไปได้ครบทุกถ้ำ

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำพระนอนเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำพระนอน

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว