mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• วัดพระบาทรอยวัว •

วัดพระบาทรอยวัว บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• วัดพระบาทรอยวัว (ร้าง) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดพระบาทรอยวัว ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง (ทล.1178 กม.18)

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พิกัด Lat Long : 19.573 , 98.9557

บรรยากาศร่มรื่น ชมวิวธรรมชาติของบ้านห้วยเป้า ตั้งอยู่บนดอยสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงาม

เชิญสักการะบูชาวัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า

• การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)

ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ผ่าน อ.แม่ริม , อ.แม่แตง , อ.เชียงดาว

ถึงทางแยกเมืองงาย ให้มาทาง ทางหลวงหมายเลข 1178 อีก 18 กม. (ทล.1178 กม.18)

เมื่อถึงหมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง สังเกตป้าย (อยู่ติดกับโครงการหลวงห้วยเป้า)

ระยะทางจาก (อ.เมือง - วัดพระบาทรอยวัว) 93 กิโลเมตร

ระยะทางจาก (ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว - วัดพระบาทรอยวัว) 25 กิโลเมตร


• เส้นทาง วัดพระบาทรอยวัว สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.30 - 16.30 ทุกวัน

วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า

วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว