mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• พระสถูปเมืองงาย

พระสถูปเมืองงาย พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

• • • พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ พิกัด Lat Long : 19.463 , 98.962
ประวัติ โดยที่ข้าราชการและพ่อค้าประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันพิจารณา เห็นว่า
สมเด็จพระนเรศวร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ชาติ
โดยอเนกประการ สมควรที่ประชาชนชาวไทยจะได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อยู่ตลอดไป ประกอบกับบริเวณสถานที่ก่อสร้างนี้
เป็นที่ซึ่งพระองค์ได้เสด็จฯ กรีฑาทัพ
และพักแรมก่อนจะไปตีเมืองอังวะ ประเทศพม่า
สมควรที่จะสร้างสิ่งอนุสรณ์ขึ้นไว้ให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลบวงสรวง บูชาถวายความจงรักภัคดี
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สถูปเมืองงาย   สถูปเมืองงาย   พระสถูปเมืองงาย

• • • ดังนั้น พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด
จึงนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จัดสร้างพระสถูปเจดีย์ และพระอนุสาวรีย์
ของสมเด็จพระนเรศวรขึ้น และได้กราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชาชวโรกาส เสด็จฯ
ทำพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระองค์
จึงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2508 เวลาประมาณ 10.30 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิณีนาถได้เสด็จ
พระราชดำเนิน มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
บวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณนี้
• • • ฉะนั้น บรรดาข้าราชการ ทหาร พลเรือน พ่อค้า อาณาประชาราษฎร ทั้งปวง
จึงร่วมใจกันดำริจัดหาทุนมาดำเนินการก่อสร้างประสถูปเจดีย์นี้ขึ้น
ภายในที่ดิน ซึ่งนายอินถา และนางบัวจันทร์ ใจบุญ น้อมเกล้าถวายเป็นเนื้อที่
4 ไร่เศษ กับได้จัดหาเงินทุนซื้อเพิ่มเติมอีก 21 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ 25 ไร่
พระสถูปนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2512
แล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2513
ตัวพระสถูปพระเจดีย์ เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม
กว้าง 10.30 เมตร สูง 25.12 เมตร

สถูปตำบลเมืองงาย   พระสถูปเมืองงาย

ค่ายหลวงที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ค่ายจำลองพระสถูปเมืองาย)

ค่ายจำลอง กรมศิลปากรได้จำลองจัดสร้างขึ้น
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในคราวเสด็จยาตราทัพผ่านเมืองงาย
ไปสู่เมืองอังวะ เมื่อปี พ.ศ. 2147 – 2148
แต่ทรงพระประชวรระหว่างทาง
และเสด็จสวรรคตที่เมืองหางเสียก่อน
ค่ายหลวงจำลองนี้ กรมศิลปากร
จัดสร้างขึ้นในพระราชวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวง และเปิดพระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2515

การเดินทาง

พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราชานุสรณ์
หมู่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ - ฝาง - แม่จัน)
อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว
ถึงทางแยกเมืองงายให้มาทาง
ทางหลวงหมายเลข 1178 (ทางเดียวกับขึ้นดอยอ่างขาง)
อีก 4.5 กิโลเมตร เมื่อถึงหมู่บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย
ให้สังเกตร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ตรงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จนถึงพระสถูปเจดีย์
ระยะทางจาก อ.เมือง ถึงพระสถูปเจดีย์ ประมาณ 72 กิโลเมตร

ค่ายหลวงที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระสถูปเมืองงาย

ค่ายหลวงที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   สถูปเมืองงาย

สถูปเมืองงาย   สถูปเมืองงาย

สถูปเมืองงาย   สถูปเมืองงาย


พระสถูปเมืองงาย การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 107 และทางหลวงหมายเลข 1178

ทางหลวง 107 1178  พระสถูปเมืองงาย พระสถูปเมืองาย  พระสถูปเมืองงาย พระสถูปเมืองาย  พระสถูปเมืองงาย