mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ •

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ บ.ห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ พิกัด Lat Long : 19.5356 , 98.9616

บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ตรงข้ามเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง)

เชิญสักการะบูชาพระธาตุุศรีสามรักษ์ , สักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบ้านห้วยตีนตั่ง บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์

• การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107

จนถึงทางแยกเมืองงาย ให้แยกมาทาง ทางหลวงหมายเลข 1178

จนถึงหมู่บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์จะอยู่ติดถนนทางหลวง 1178 (กม.ที่ 13-14)

หากมาทางตัว อ.เชียงดาว จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน

รวมระยะทางจาก อ.เชียงดาว (ที่ว่าการอำเภอ) ถึงพระธาตุุศรีสามรักษ์ระยะทาง 21 กิโลเมตร

• เส้นทางวัดพระธาตุศรีสามรักษ์ สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวัน

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์ วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์