mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เกี่ยวกับเทศบาล

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

แผนที่ตั้งเทศบาล

ข้อมูลทั่วไปอำเภอเชียงดาว , ตำบลทุ่งข้าวพวง และเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

แผนที่เชียงดาว     thailandmap

อำเภอเชียงดาว

อ.เชียงดาว ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 67 กม. (สี่แยกข่วงสิงห์ - ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว)

การเดินทางสามารถใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.107 , ทล.1178 , ทล.1150 , ทล.1322

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่พิกัด lat long 19.21'57.1"N , 98.57'52.1"E

อำเภอเชียงดาว ได้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2452

มีพื้นที่ประมาณ 2,169 ตารางกิโลเมตร, หรือ 1,355,625 ไร่ , หรือ 847 ตารางไมล์, หรือ 535,971 เอเคอร์

สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร

เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าหรือสหภาพเมียนม่าร์

พื้นที่อำเภอเชียงดาว ส่วนมากเป็นป่าและเขา

ที่สำคัญเป็นป่าและเขาที่ให้กำเนิดต้นน้ำแม่ปิง

คำขวัญของอำเภอเชียงดาว “เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองงาย กำเนิดสายน้ำปิง”

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา

ดอยหลวงเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล , 83 หมู่บ้าน

( 7 ตำบล ได้แก่ )

1. ตำบลทุ่งข้าวพวง Tung Khao Poang , มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า

• หมู่ 2 บ้านแม่กอน (หย่อมบ้านดอยนาหลวง , หย่อมบ้านประอู , หย่อมบ้านกะเหรี่ยง ,

หย่อมบ้านลีซอท่าสุด , หย่อมบ้านใหม่พัฒนา , หย่อมบ้านสันต้นเปา)

• หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

• หมู่ 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ , หย่อมบ้านแม่จาน้อย , หย่อมบ้านปางเบาะ)

• หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม)

• หมู่ 6 บ้านขุนคอง (หย่อมบ้านปางกาง)

• หมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง

2. ตำบลเชียงดาว , มี 16 หมู่บ้าน

3. ตำบลแม่นะ , มี 13 หมู่บ้าน

4. ตำบลเมืองนะ , มี 14 หมู่บ้าน

5. ตำบลเมืองคอง , มี 6 หมู่บ้าน

6. ตำบลปิงโค้ง , มี 16 หมู่บ้าน

7. ตำบลเมืองงาย , มี 11 หมู่บ้าน

* อำเภอเชียงดาว 83 หมู่บ้าน ทั้งหมด อ่านต่อ... )

แผนที่เชียงใหม่เชียงดาว    ทางหลวง107ทางหลวง1178

อำเภอเชียงดาว มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

• ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และอำเภอไชยปราการ

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไชยปราการและอำเภอพร้าว

• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่แตง

• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และอำเภอเวียงแหง

สถานที่ท่องเทียวสำคัญ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ตำบลทุ่งข้าวพวง

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

ดอยค้ำฟ้า

จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง

โครงการหลวงห้วยเป้า

พระธาตุดอยปานต่าง

วัดพระบาทรอยวัว

พระธาตุแสงก๋า วัดกอนสุทธาวาส

อำเภอเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำผาปล่อง

พระสถูปเมืองงาย

น้ำตกศรีสังวาลย์

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

บ่อน้ำร้อนโป่งอาง

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ


ข้อมูลทั่วไปเทศบาลและตำบลทุ่งข้าวพวง

ตราสัญลักษณ์ Tung Khao Poang (TKP)

• สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง Tung Khao Poang . Subdistrict Municipality

ที่ตั้ง เลขที่ 9 หมู่ 7 (ทางหลวง 1178 กม. ที่ 13) หมู่บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

Email : saraban@tkpm.go.th โทรศัพท์ : 053-045120-23 , 053-045080 , Fax 053-045080

เปิดบริการทุกวัน 8.00-16.30 น. , กู้ภัย โทรศัพท์ 053-045123 (24 ชั่วโมง)

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง    1178

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง   เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• การเดินทางจาก อ.เชียงดาว (ที่ว่าการอำเภอ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 107

จนถึงทางแยกเมืองงาย ให้แยกมาทาง ทางหลวงหมายเลข 1178

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ทางหลวงหมายเลข 1178 กม.ที่ 13

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งอยู่พิกัด Lat Long 19.5346 , 98.962

ระยะทางจาก อำเภอเชียงดาวถึงตำบลทุ่งข้าวพวง 21 กิโลเมตร (ที่ว่าการอำเภอ - เทศบาล)

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง   Thungkhaopuang

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่

1. รถเครนติดตั้งกระเช้า จำนวน 1 คัน , 2. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน

3. รถกู้ชีพ จำนวน 1 คัน , 4. รถ back hoe จำนวน 1 คัน

• การให้บริการงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

1. มีศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง , 2. มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

3. การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ , 4. การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

5. การให้บริการประชาสงเคราะห์คนพิการ

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 5 คน

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 12 คน

ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล

เขตการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกเป็น 2 เขต ดังนี้

สมาชิกสภา

• โครงสร้างบุคลากรเทศบาล

คณะผู้บริหาร . บุคลากร , สภาเทศบาล . บุคลากร , หัวหน้าส่วนราชการ . บุคลากร

สำนักปลัด . บุคลากร , กองคลัง . บุคลากร , กองช่าง . บุคลากร , กองการศึกษา . บุคลากร

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง , Tung Khao Phuang , Chiang Mai

แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง Lat Long : 19.5346 , 98.962       แผนที่เทศบาล - ขยาย  

Map Tung Khao Poang , Sub District Administration Organization ,Chiang dao

ข้อมูลทั่วไปตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    แผนที่เชียงดาวทุ่งข้าวพวง

คำขวัญตำบลทุ่งข้าวพวง : สูงสุดยอดดอยค้ำฟ้า...เด่นสง่าพระธาตุมอญจิ่ง...เป็นทางผ่านสายน้ำปิง...เลิศล้ำยิ่งวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง ได้แยกออกจาก ต.เมืองงาย

มาเป็นตำบลทุ่งข้าวพวงเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2526 , ตำบลทุ่งข้าวพวง รหัสไปรษณีย์ 50170

ต.ทุ่งข้าวพวง มีกำนันประจำตำบลคนแรกคือ นายศรีนวล พิณสุวรรณ พ.ศ.2526 - 2537 ,

คนที่ 2 คือ นายสมบูรณ์ ไวยเนตร พ.ศ. 2531 - พ.ศ.2549 , คนที่ 3 คือ นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

คนที่ 4 ปัจจุบัน คือ นายประเทือง ประทุม (โทรศัพท์ 091-0794871)

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน - ทำไร่และรับจ้างทั่วไป

การเดินทางจาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง ต.ทุ่งข้าวพวง ระยะทาง 88 กิโลเมตร (สี่แยกข่วงสิงห์ ถึง เทศบาล)

การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 , ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178

ข้อมูล สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลทุ่งข้าวพวงปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งข้าวพวง ปัจจุบัน และพิกัด Lat:Long หมู่บ้าน


หมู่ที่ หมู่บ้าน พิกัด Lat:Long หมู่บ้าน รายชื่อ - ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ - ผู้ใหญ่บ้าน รูปถ่าย - ผู้ใหญ่บ้าน
1
ห้วยเป้า
นายเติง ขัตหลง
089-8509940
2
แม่กอน
นายอินทร บุญยศ
099-6123208
3
ทุ่งข้าวพวง
นายประเทือง ประทุม (กำนัน)
091-0794871
4
แม่จา
นายคาชิต อะเต๋า
095-4268687
5
ห้วยทรายขาว
นายนคร บุญกองรัตน์
081-9615611
6
ขุนคอง
นายไตรภพ เลิศวรพล
097-9472656
7
ห้วยตีนตั่ง
นางสุจิรา แสงปัน
093-2421759

   ตำบลทุ่งข้าวพวงเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ภูมิประเทศ ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลทุ่งข้าวพวง มีพื้นที่ประมาณ 224.5 ตารางกิโลเมตร , หรือ 140,313 ไร่ , หรือ 87.6 ตารางไมล์ , หรือ 55,475 เอเคอร์

มี แม่น้ำปิง ไหลผ่าน เหมาะกับการประกอบอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับด้วยภูเขา

• ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว   บ้านทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

ข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ภายในตำบลทุ่งข้าวพวง - ที่ตั้ง , โบสถ์

1. วัดห้วยเป้า • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า

2. วัดพระบาทรอยวัว ( ร้าง ) • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า

3. วัดแม่กอนพัฒนา • ที่ตั้ง บ้านแม่กอน

4. พระธาตุแสงก๋า วัดกอนสุทธาวาส • ที่ตั้ง แม่กอน

5. วัดนันติยาราม ( วัดทุ่งข้าวพวง ) • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง

6. วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง

7. วัดศรีรัฐวนาราม ( วัดแม่จา ) • ที่ตั้ง บ้านแม่จา

8. วัดสว่างมงคล ( วัดห้วยทรายขาว ) • ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว ( บ้านทุ่งข้าวหลวง เดิม )

9. สำนักสงฆ์บ้านขุนคอง • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง (ติดกับ รร.บ้านขุนคอง) ทล. 1322

10. วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ ( วัดห้วยตีนตั่ง ) • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง

วัดพระธาตุุุุดอยมอญจิ่งเขียงดาว วัดพระธาตุุุุดอยมอญจิ่งเขียงดาว วัดพระบาทรอยวัว

โรงเรียนในตำบลทุ่งข้าวพวง - ที่ตั้ง

1. โรงเรียนบ้านห้วยเป้า (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า หมู่ 1

2. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านแม่กอน หมู่ 2

3. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3

4. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5

5. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง หมู่ 6

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง หมู่ 6

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า   พระธาตุดอยปานต่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งข้าวพวง - ที่ตั้ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรงเรียนบ้านแม่กอน (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านแม่กอน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : บ้านทุ่งข้าวพวง (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง , และสาขาแม่จาเหนือ (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง , แม่จาเหนือ

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง บ้านห้วยตีนตั่ง

สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

1. ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงปางเบาะ • ที่ตั้งหย่อมบ้านปางเบาะ บ้านแม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง

2. ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงห้วยป่าฮ่อม • ที่ตั้งหย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม บ้านห้วยทรายขาว ต.ทุ่งข้าวพวง

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งข้าวพวง (กศน.ตำบลทุ่งข้าวพวง) • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง

ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

สถานที่ท่องเทียว ภายในตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1. วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง

2. วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง

3. ดอยค้ำฟ้า • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง

4. จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง

5. โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า

6. พระธาตุดอยปานต่าง • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า

7. วัดพระบาทรอยวัว • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า

8. พระธาตุแสงก๋า วัดกอนสุทธาวาส • ที่ตั้ง บ้านแม่กอน


*****

UP TO TOP